November 2013

Nov 30 – Melrose v Hawick – Premiership
Nov 30 – Ewan Scott winning try for Gala v Glasgow Hawks
Nov 22 – Jedforest v Hawick – Border Cup
Nov 16 – Hawick v Edinburgh Academicals – Premiership
Nov 11 – Jedforest v Selkirk – Border Cup
Nov 2 – Melrose v Ayr – Premiership


VIDEO ARCHIVE 2021-22

August 9
August 9
August 9
August 8
August 7
August 7
August 7
August 6
August 5
August 5
August 5
August 4
August 4
August 3
August 2
August 2
August 2
August 2
August 1
July 30
July 25
July 25
July 24
July 19
July 18
July 18
July 7